CITES do UK? Na razie bez zmian

zako-2 Choć z dniem 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania formalnie wychodzi z Unii Europejskiej, co najmniej do końca grudnia 2020 r. pozostaje z nami w unii celnej. Oznacza to, że zasady obrotu okazami gatunków objętych ochroną między tym krajem a pozostałymi członkami Unii pozostają bez zmian.

W związku z otrzymywanymi pytaniami wyjaśniamy, że na razie na wywóz z Polski lub innego kraju UE do Wielkiej Brytanii czy przywóz z niej do takiego kraju żywych lub martwych okazów roślin i zwierząt z gatunków objętych CITES (albo powiązanymi z tą konwencją przepisami wspólnotowymi) nie wymaga uzyskiwania zezwoleń CITES. W obrocie takim obowiązują dotychczasowe zasady, w tym np. obowiązek uzyskiwania specjalnych świadectw lub dysponowania dowodami legalnego pochodzenia (zależnie od kategorii ochrony danego gatunku). Sytuacja ta potrwa co najmniej do czasu opuszczenia przez Wielką Brytanię unii celnej, czyli przynajmniej do końca roku 2020 (bardziej prawdopodobnym terminem wydaje się koniec roku 2022). Otrzymaliśmy potwierdzenie tej interpretacji z Ministerstwa Środowiska – polskiego organu odpowiedzialnego za przestrzeganie regulacji CITES w Polsce.

Przypominamy, że w ubiegłym roku weszły w życie znaczące zmiany na liście gatunków objętych wspomnianymi przepisami, a także istotnie zmodyfikowano niektóre zasady dotyczące handlu nimi. Komisja Europejska wydała także wytyczne dotyczące wykazywania legalnego pochodzenia żywych zwierząt z gatunków ujętych w Aneksie B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Wszystkie te akty można znaleźć w naszym dziele prawnym.