Wybrane ustawy związane z ochroną przyrody w Polsce

WYBRANE AKTY PRAWA POLSKIEGO

·  USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

·  ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

·  ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin

·  ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkiowej grzybów

·  ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów

·  ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi 

·  ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody 

WYBRANE AKTY PRAWA UNIJNEGO

·  DYREKTYWA Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa)

·  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa(tzw. Dyrektywa Ptasia)

·  DYREKTYWA Rady 99/22/WE z dnia 29 marca 1999 r. dotycząca trzymania dzikich zwierząt w ogrodach zoologicznych

·  DYREKTYWA Rady 83/129/EWG z dnia 28 marca 1983 r. dotycząca przywozu do Państw Członkowskich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz otrzymywanych z nich wyrobów

·  ROZPORZĄDZENIE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych

·  ROZPORZĄDZENIE Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (wersja uwzględniająca wszystkie dotychczasowe zmiany, poza najnowszą aktualizacją aneksów, jednak zawierająca wiele błędów tłumaczenia i pozbawiona diakrytyzowania części liter).

  • Council REGULATION (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein (tekst angielski - nie zawiera licznych błędów obecnych w polskim tłumaczeniu)

·  ROZPORZĄDZENIE Komisji (UE) 2023/966 z dnia 15 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w celu uwzględnienia zmian przyjętych na 19. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (w tym akcie znajduje się lista gatunków objętych ograniczeniami UE dot. handlu i obrotu)

·  ROZPORZĄDZENIE Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (wersja ujednolicona, aktualna na 19.01.2022)

·  ROZPORZĄDZENIE wykonawcze Komisji (UE) NR 792/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. ustanawiające reguły dotyczące wzorów zezwoleń, świadectw i innych dokumentów przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 (aktualne wzory wniosków, świadectw i zezwoleń CITES i wspólnotowych - wersja aktualna na 19.01.2023) 

·  ROZPORZĄDZENIE wykonawcze Komisji (UE) nr 2019/1587 z dnia 24 września 2019 r. zakazujące wprowadzania do Unii okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

·  ROZPORZĄDZENIE Rady (EWG) NR 348/81 z dnia 20 stycznia 1981 r. w sprawie wspólnych zasad przy przywozie wielorybów lub innych produktów otrzymywanych z waleni

·  ROZPORZĄDZENIE Rady (EWG) NR 3254/91 z dnia 4 listopada 1991 r. zakazujące używania potrzasków we Wspólnocie oraz wprowadzania do Wspólnoty skór i innych towarów wytwarzanych z niektórych gatunków dzikich zwierząt, pochodzących z państw, w których chwyta się je za pomocą potrzasków lub metod odłowu niespełniających międzynarodowych norm odłowu humanitarnego

·  ROZPORZĄDZENIE Komisji (WE) NR 1771/94 z dnia 19 lipca 1994 r. ustanawiające przepisy dotyczące wprowadzania do Wspólnoty skór i towarów wytwarzanych z niektórych gatunków dzikich zwierząt

·  ROZPORZĄDZENIE Komisji (WE) NR 35/97 z dnia 10 stycznia 1997 r. ustanawiające przepisy dotyczące certyfikacji skór i towarów objętych rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3254/91

·  ROZPORZĄDZENIE Komisji (WE) nr 1100/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające środki służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego

·  ROZPORZĄDZENIE Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie handlu produktami z fok

·  ROZPORZĄDZENIE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna

·  ZALECENIE Komisji z dnia 13 czerwca 2007 r. określające działania dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

·  WYTYCZNE Komisji EU (2019/C 107/02) - Dowód legalnego pozyskania w przypadku żywych zwierząt gatunków wymienionych w załączniku B i niezbędna dokumentacja dowodowa

·  WYROK ETS z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie C-344/08, dotyczący wykładni art. 8 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

 

WYBRANE AKTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

·  KONWENCJA o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES)

·  KONWENCJA o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (CMS)

 

 

WIĘCEJ PRZEPISÓW – zobacz dział dotyczący zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawie