PRZEKAŻ 1,5% PODATKU
NA RATOWANIE DZIKIEJ PRZYRODY!

Jeśli przyroda jest dla Ciebie ważna, zachęcamy do wsparcia działań naszego Towarzystwa. Można to zrobić m.in. przekazując na ten cel 1,5% podatku. PTOP „Salamandra” już od ponad 30 lat chroni zagrożone gatunki oraz miejsca cenne przyrodniczo. Przez ten czas udało się nam uratować dziesiątki tysięcy zwierząt z różnych gatunków, doprowadzić do zachowania wielu cennych przyrodniczo miejsc, wpływać na poprawę przepisów i skuteczność ich przestrzegania, przywrócić kilka wymarłych w kraju lub regionie gatunków, zrealizować wiele kampanii edukacyjnych... 

Dotychczasowe wykorzystanie wpłat z podatków

Dzięki wsparciu z 1% podatków udało się nam między innymi:

  • przywrócić polskiej przyrodzie susła moręgowanego (gatunek naziemnej wiewiórki, która wymarła w Polsce, a obecnie dzięki nam znów zadomowiła się na kilku stanowiskach);
  • przywrócić Polsce Północno-Zachodniej popielicę (ten nadrzewny ssak wyginął w tej części kraju, a obecnie zamieszkuje już 4 duże kompleksy leśne);
  • skutecznie chronić nietoperze (prowadzimy między innymi całodobowy nietoperzowy telefon alarmowy i pomagamy rozwiązywać różne konflikty na linii nietoperze - ludzie).

Wsparcie z 1,5% podatków zapewnia nam też niezależność oraz umożliwia prowadzenie licznych interwencji przyrodniczych, kontrolowanie działań administracji oraz starania na rzecz poprawy polskiego prawa ochrony przyrody

W roku 2023, podobnie jak w latach poprzednich, środki z 1% podatku w znacznej cześci przeznaczaliśmy na działania interwencyjne, w tym zwłaszcza związane z nietoperzami. Liczba zgłoszeń dotyczących tych zwierząt była po raz kolejny rekordowa. Dzięki prowadzonemu prez nas całodobowemu numerowi alarmowemu i szybkim reakcjom specjalistów udało się nam uratować kilka tysięcy (tak!) mroczków, borowców, karlików, nocków czy gacków. Część działań na terenie Poznania i Wielkopolski było dofinanspwane przez Urząd Miasta Poznania oraz WFOŚiGW w Poznaniu, ale to nie wystarczało i konieczny był zmaczący udział środków własnych. Nietoperzom pomagaliśmy na terenie całej Polski, realizując 1052 interwencje Dzięki wpłatom z 1,5% mogliśmy także kontynuować program przywracania w Polsce susła moręgowanego. Przeprowadziliśmy m.in. wsiedlenie kolejnej grupy susłów. Także część programów edukacyjnych była prowadzona wyłącznie lub częściowo z wpłat z podatków, w tym wydawanie Magaznu Przyrodniczego SALAMANDRA. W ubiegłym roku kontynuowaliśmy także działania na rzecz uratowania skarnie zagrożonej, dolnośląskiej populacji chomika europejskiego. Między innymi podejmujemy starania w celu oddtworzenia zniszczonej przez dewelopera populacji w Jaworze. Działania te w całości były sfonansowane z wpłat z podatków. Wsparcie z tego źródła uzyskały także na swoje prace nasze koła regionalne. Dziękujemy!

Na co zbieramy w roku 2024?

Jeśli któreś z naszych przedsięwzięć jest szczególnie bliskie Twojemu sercu, możesz zdecydować, że środki z Twojego wsparcia zostaną przeznaczone właśnie na nie. Wystarczy w odpowiednim polu formularza PIT przeznaczonym na „cel szczegółowy” wpisać jedno z poniższych haseł: 

  • nietoperze” – różne działania związane z ochroną nietoperzy;
  • susły” – przywracanie Polsce susłów moręgowanych;
  • chomik - ochrona chomika europejskiego - najbardziej kolorowego ssaka naszej fauny;
  • edukacja” – różnorodne działania związane z edukacją przyrodniczą (np. kampanie medialne, strona internetowa, prelekcje, publikacje - w tym nasz Magazyn Przyrodniczy).

Można także wesprzeć działania naszych kół regionalnych (wpisując nazwę danego koła w rubryce formularza PIT dotyczącej celu szczegółowego).

PTOP „Salamandra” koordynuje i prowadzi biuro Polskiego Komitetu Krajowego Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Jeśli ktoś chciałby wesprzeć środkami ze swojego podatku działania tej organizacji, jako cel szczegółowy może wpisać PKK IUCN”. W roku 2024 organizacja ta planuje przeznaczyć środki z podatków na opracowanie nowej polskiej czerwonej listy gatunków zagrożonych.

Jeśli żaden konkretny cel nie zostanie wskazany, pieniądze będziemy przeznaczać na te działania, które będą wymagały najpilniejszego wsparcia.

Jak to zrobić?

Rozliczając się z urzędem skarbowym za ubiegły rok w odpowiednich polach formularza PIT wpisujemy kwotę równą 1,5% wartości obliczonego podatku, zaokrąglając ją w dół do pełnych dziesiątek groszy, oraz nr KRS PTOP "Salamandra": 0000117212. Można dodatkowo wpisać jeden z podanych wyżej celów szczególnych. Można także zaznaczyć zgodę na przekazanie nam danych o wpłacającym. Resztę zrobi urząd skarbowy.

Emeryci i renciści, za których PIT wypełnia organ rentowy (np. ZUS) mogą przekazać 1,5% podatku przesyłając do końca kwietnia 2023 r. do swojego urzędu skarbowego wypełniony bardzo prosty formularz PIT-OP. Można to zrobić w sposób tradycyjny na papierze lub za pomocą serwisu interentowego. Wszystkie informacje i formularze są dostępne TUTAJ. Adres swojego urządu skarbowego można znaleźć np. TUTAJ.

Osoby korzystające z usługi Twój e-pit w otrzymanym formularzu będą miały automatycznie wpisaną orgnizację, którą wsparły w poprzednim roku. Jeśli ktoś chce zmienić lub dopisać orgniazację do formularza, może to zrobić kierując się prostą instrukcją dostępną TUTAJ.

Zachęcamy też do rozliczania się za pomocą programu lub serwisu on-line, do których linki zamieszczamy poniżej.

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

 

WSPIERAJĄ NAS