Pozorna korekta ochrony gatunkowej

OSR W Polsce obowiązuje zasada, że „z mocy prawa” należy przyjmować, iż gospodarka leśna nie narusza zasad ochrony gatunkowej, a nawet jeśli narusza i szkodzi chronionym gatunkom – patrz punkt pierwszy. Ponieważ jest to niezgodne w prawem UE, Komisja Europejska rozpoczęła wobec Polski procedurę zmierzającą do usunięcia tej sprzeczności. Ministerstwo Środowiska rozpoczyna działania pozorowane – zmienia przepisy, ale tak, aby ich nie zmienić.

Zgodnie z obecnymi zapisami ustawy o ochronie przyrody, zakazy dotyczące chronionych gatunków, które są wpisane do załącznika IV dyrektywy siedliskowej UE (które należy objąć ochroną ścisłą), ale nie są ujęte w jej załączniku II (dla których tworzy się obszary Natura 2000), nie dotyczą „prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej, jeżeli technologia prac uniemożliwia ich przestrzeganie”. Ministerstwo wie, że to jest sprzeczne z dyrektywą siedliskową, ale zgodnie z projektem przekazanym 12 sierpnia do opiniowania, ma zamiar wprowadzić jedynie pozorną zmianę polegającą na powtórzeniu tego zapisu także w rozporządzeniu w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Byłoby to dodatkowo sprzeczne z obowiązującymi Zasadami techniki prawodawczej, które jednoznacznie zakazują powtarzania w rozporządzeniu regulacji ustawowych. Nawet w uzasadnieniu projektu zaznaczono, że zmiana ta nie ma żadnego znaczenia prawnego.

Co więcej – w grudniu ubiegłego roku wciśnięto do ustawy o lasach art. 14b ust. 3, zawierający jeszcze ogólniejszy zapis, że „gospodarka leśna wykonywana zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej nie narusza przepisów o ochronie poszczególnych zasobów, tworów i składników przyrody”. Jest to niedozwolone ogólne wyłączenie zakazów, dotyczące nie tylko zwierząt, ale i np. roślin i siedlisk przyrodniczych, które mają być chronione na podstawie dyrektyw ptasiej i siedliskowej UE. Brak informacji, by zamierzano tę sprzeczność zlikwidować. Czy Ministerstwo ma nadzieję, że Komisja Europejska nie zauważy tych sprzeczności, czy po prostu postanowiło sobie z niej zakpić?

PTOP „Salamandra” negatywnie zaopiniowało ten projekt.


Więcej informacji można znaleźć w następujących dokumentach:

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Opinia-nowela-zwierz-2019.pdf)Opinia-SalamandryOpinia PTOP Salamandra dotycząca projektu340 Kb