There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Since its introduction in the market buying Order Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.
gasiorek_NEW_NEW.jpg
 
Wybrane ustawy związane z ochroną przyrody w Polsce

WYBRANE AKTY PRAWA POLSKIEGO

·  USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, nie uwzględnia jednak jeszczwe nowelizacji przyjętej 16 grudnia 2016 r. (patrzniżej)

·  ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

·  ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin

·  ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkiowej grzybów

·  ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym

·  ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi

 

WYBRANE AKTY PRAWA UNIJNEGO

·  DYREKTYWA Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa)

·  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa(tzw. Dyrektywa Ptasia)

·  DYREKTYWA Rady 99/22/WE z dnia 29 marca 1999 r. dotycząca trzymania dzikich zwierząt w ogrodach zoologicznych

·  DYREKTYWA Rady 83/129/EWG z dnia 28 marca 1983 r. dotycząca przywozu do Państw Członkowskich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz otrzymywanych z nich wyrobów

·  ROZPORZĄDZENIE Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (wersja uwzględniająca wszystkie dotychczasowe zmiany, poza najnowszą aktualizacją aneksów, jednak zawierająca wiele błędów tłumaczenia i pozbawiona diakrytyzowania części liter).

  • Council REGULATION (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein (tekst angielski - nie zawiera licznych błędów obecnych w polskim tłumaczeniu)

·  ROZPORZĄDZENIE Komisji (UE) nr 2016/2029 z dnia 10 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i f lory w drodze regulacji handlu nimi (w tym akcie znajduje się lista gatunków objętych ograniczeniami UE dot. handlu i zarobkowego wykorzystywania, obowiązująca od 26 listopada 2016 r.)

·  ROZPORZĄDZENIE Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (wersja ujednolicona, uwzględniająca dotychczasowe zmiany)

·  ROZPORZĄDZENIE wykonawcze Komisji (UE) NR 792/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. ustanawiające reguły dotyczące wzorów zezwoleń, świadectw i innych dokumentów przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 (aktualne wzory wniosków, świadectw i zezwoleń CITES i wspólnotowych)

·  ROZPORZĄDZENIE wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/736 z dnia 7 maja 2015 r. zakazujące wprowadzania do Unii okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

·  ROZPORZĄDZENIE Rady (EWG) NR 348/81 z dnia 20 stycznia 1981 r. w sprawie wspólnych zasad przy przywozie wielorybów lub innych produktów otrzymywanych z waleni

·  ROZPORZĄDZENIE Rady (EWG) NR 3254/91 z dnia 4 listopada 1991 r. zakazujące używania potrzasków we Wspólnocie oraz wprowadzania do Wspólnoty skór i innych towarów wytwarzanych z niektórych gatunków dzikich zwierząt, pochodzących z państw, w których chwyta się je za pomocą potrzasków lub metod odłowu niespełniających międzynarodowych norm odłowu humanitarnego

·  ROZPORZĄDZENIE Komisji (WE) NR 1771/94 z dnia 19 lipca 1994 r. ustanawiające przepisy dotyczące wprowadzania do Wspólnoty skór i towarów wytwarzanych z niektórych gatunków dzikich zwierząt

·  ROZPORZĄDZENIE Komisji (WE) NR 35/97 z dnia 10 stycznia 1997 r. ustanawiające przepisy dotyczące certyfikacji skór i towarów objętych rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3254/91

·  ROZPORZĄDZENIE Komisji (WE) nr 1100/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające środki służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego

·  ROZPORZĄDZENIE Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie handlu produktami z fok

·  ROZPORZĄDZENIE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (większość postanowień tego rozporządzenia wejdzie w życie 3 marca 2013 r.)

·  ZALECENIE Komisji z dnia 13 czerwca 2007 r. określające działania dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

·  WYROK ETS z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie C-344/08, dotyczący wykładni art. 8 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

 

WYBRANE AKTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

·  KONWENCJA o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES)

·  KONWENCJA o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (CMS)

 

 

WIĘCEJ PRZEPISÓW – zobacz dział dotyczący zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawie