Polska znów przegrała w sprawie ochrony gatunkowej

15 marca 2012 r. nasz kraj przegrał przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej kolejną sprawę dotyczącą niewłaściwych zasad ochrony przyrody. Tym razem Trybunał uznał, że polskie zasady ochrony gatunkowej są sprzeczne z Dyrektywą Siedliskową.

Przyznając Komisji Europejskiej rację w tej sprawie, Trybunał stwierdził w sentencji wyroku: „Nie dokonując prawidłowo transpozycji warunków wprowadzania odstępstw przewidzianych w art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy owego przepisu”.

Zarzuty Komisji Europejskiej dotyczyły przede wszystkim niedopuszczalnych wyjątków od zasad ochrony gatunkowej, wprowadzonych w polskiej ustawie o ochronie przyrody i w rozporządzeniach w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt i roślin. Na wszystkie te niedopuszczalne odstępstwa wielokrotnie zwracały już wcześniej uwagę polskie organizacje pozarządowe – w tym głównie „Salamandra” i Klub Przyrodników.

Zgodnie z przepisami UE, orzeczenie Trybunału dotyczy sytuacji prawnej obowiązującej w chwili wystosowania przez Komisję tak zwanej uzasadnionej opinii do Polskiego Rządu, czyli w dniu 29 stycznia 2010 r. Trzeba przyznać, że od tego czasu przepisy się zmieniły – opublikowano nowe rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt i roślin. Niestety, choć Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska znały zarzuty Komisji, niektórych uwag wciąż nie uwzględniono. Nadal wiec nasze przepisy dotyczące ochrony gatunkowej zawierają część z rozwiązań, które Trybunał uznał za niedopuszczalne.

To jest już drugi w tym roku wyrok tego Trybunału, stwierdzający, że zasady ochrony gatunkowej są w Polsce niewłaściwe, sprzeczne z prawodawstwem wspólnotowym. 26 stycznia 2012 r. Trybunał stwierdził w sentencji wyroku w sprawie C – 192/11: „Nie obejmując ochroną wszystkich gatunków dzikich ptaków występujących naturalnie w stanie dzikim na europejskim terytorium państw członkowskich, które ochroną obejmuje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z 30.11.2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. L 20, 26.1.2010, p. 7-25), a także nieprawidłowo określając warunki ustanowienia odstępstw od zakazów ustanowionych w tej dyrektywie, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 1, art. 5 oraz art. 9 ust. 1 i 2 tej dyrektywy”. Także w przypadku zasad, które w tym wyroku zostały uznane za niedopuszczalne, część z nich wciąż obowiązuje w Polskim prawie.

Warto nadmienić, że najnowsze rozporządzenia, w szczególności to dotyczące ochrony gatunkowej zwierząt, wprowadziły także nowe sprzeczności z prawem europejskim (zobacz szczegółowe omówienie nowego rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt).

Andrzej Kepel


ZOBACZ TAKŻE:

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Dyrektywa 92/43/EWG – Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Niewystarczająca ochrona niektórych gatunków, w szczególności wydry (Lutra lutra)

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Dyrektywa 2009/147/WE – Ochrona dzikiego ptactwa – Zakres systemu ochrony – Odstępstwa od zakazów przewidzianych w dyrektywie

Omówienie nowego rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt w Magazynie Przyrodniczym SALAMANDRA