PRZEKAŻ 1% PODATKU
NA RATOWANIE DZIKIEJ PRZYRODY!

Jeśli ochrona przyrody należy do Twoich priorytetów i zdajesz sobie sprawę z potrzeby zachowania jej bogactwa dla prawidłowego funkcjonowania naszej planety, zachęcamy do wsparcia przedsięwzięć realizowanych przez nasze Towarzystwo. Możesz to zrobić przekazując na ten cel 1% Twojego podatku. „Salamandra” już od 24 lat ratuje zagrożone gatunki oraz miejsca cenne przyrodniczo. Przez ten czas zdążyliśmy osiągnąć jedną z czołowych pozycji wśród organizacji przyrodniczych w Polsce, pod względem skali, jakości i skuteczności działań. Wciąż staramy się podnosić standardy prac działań, aby były one jak najbardziej efektywne zarówno dla przyrody jak i człowieka. Udało się nam uratować tysiące zwierząt z różnych gatunków, doprowadzić do ochrony prawnej i faktycznej wiele cennych przyrodniczo miejsc, wielokrotnie wpłynąć na poprawę przepisów, przywrócić kilka wymarłych w kraju lub regionie gatunków, zrealizować wiele szeroko zakrojonych kampanii edukacyjnych... 

Dotychczasowe wykorzystanie 1%

Dzięki wsparciu z 1% udało się nam między innymi:

  • przywrócić polskiej przyrodzie susła moręgowanego (gatunek naziemnej wiewiórki, która wymarła w Polsce, a obecnie dzięki nam znów zadomowiła się na kilku stanowiskach);
  • przywrócić Polsce Północno-Zachodniej popielicę (ten nadrzewny ssak wyginął w tej części kraju, a obecnie zamieszkuje już 3 duże kompleksy leśne);

Na tak duże przedsięwzięcia staramy się pozyskiwać wsparcie z funduszy krajowych czy unijnych, ale ich uzyskanie obwarowane jest koniecznością zapewnienia tzw.  "wkładu własnego" (np. 5% lub 15%). Każda złotówka z 1% podatku, przeznaczana na te cele, przynosi nawet 20 zł z innych źródeł.

Wsparcie z 1% podatków zapewnia nam też niezależność od władz i funduszy przy prowadzeniu licznych interwencji przyrodniczych, kontrolowaniu działań administracji różnych szczebli oraz staraniach na rzecz poprawy polskiego prawa ochrony przyrody. Na takie działania nie da się uzyskać dotacji z funduszy, więc finansujemy je głównie z 1% podatków, składek członkowskich i darowizn.

Na co zbieramy w roku 2018?

W tym roku wpłaty z 1% podatków będą przeznaczane w pierwszej kolejności na różnego rodzaju działania interwencyjne. Są to zwykle krótkie i tanie działania, wymagające jednak natychmiastowej reakcji i często przynoszące znaczące, pozytywne efekty.

W ramach takich działań nawet niewielkie kwoty – rzędu wpłaty 1% podatku od jednej osoby, mogą przynieść bardzo konkretne korzyści, np. uratowanie rannego nietoperza czy ptaka, albo umożliwić przeprowadzenie kontroli terenowej i zgłoszenia władzom szkody przyrodniczej (niszczenia cennego przyrodniczo miejsca, nielegalnej wycinki drzew, likwidacji zimowiska nietoperzy, zasypywania stawu, zabijania zwierząt chronionych itp.).

Każdy może też zdecydować o innym przeznaczeniu swojego procenta podatków, poprzez wskazanie (wpisanie) w formularzu PIT konkretnego celu:

  • nietoperze” – działania związane z ochroną nietoperzy;
  • susły” – działania związane z przywracaniem Polsce susłów moręgowanych;
  • popielice” – przywracanie i ochrona popielic Polsce NW,
  • "chomik" - ochrona chomika europejskiego na Śląsku
  • ptaki” – działania związane z ochroną różnych gatunków ptaków (np. jerzyków w miastach, ptaków drapieżnych, bocianów),
  • edukacja” – różnorodne działania związane z edukacją przyrodniczą (np. kampanie medialne, strona internetowa, prelekcje, publikacje)

Można także wesprzeć działania naszych kół regionalnych (wpisując nazwę danego koła w odpowiedniej rubryce formularza PIT).

Jak to zrobić?

Rozliczając się z urzędem skarbowym za ubiegły rok w odpowiednich polach formularza PIT wpisujemy kwotę równą 1% wartości obliczonego podatku, zaokrąglając ją w dół do pełnych dziesiątek groszy, oraz nr KRS PTOP "Salamandra": 0000117212. Można także zaznaczyć jeden z podanych wyżej celów szczególnych. Warto zaznaczyć także zgodę na przekazanie nam danych o wpłacających (będziemy mogli podziękować). Resztę zrobi urząd skarbowy.

Zachęcamy do rozliczania się za pomocą programu lub serwisu on-line, do których linki zamieszczamy poniżej.

Emeryci i renciści, za których PIT wypełnia organ rentowy (np. ZUS) mogą przekazać 1% podatku przesyłając do końca kwietnia 2018 do swojego urzędu skarbowego wypełniony bardzo prosty formularz PIT-OP. Można to zrobić także on-line na stronie Ministerwstwa Finansów. Adres swojego urządu skarbowego można znaleźć np. TUTAJ.