Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Opinie i ekspertyzy

Głos organizacji przyrodniczych jest coraz częściej poważnie brany pod uwagę przy opracowywaniu projektów aktów prawnych, różnych planów i programów. Choć liczba przesyłanych nam do zaopiniowania dokumentów jest mniej więcej stała (do kilku tygodniowo), coraz częściej widzimy, że nasze opinie są czytane i poważnie brane pod uwagę.

Pod koniec roku 2007, negatywnie oceniając projekty 2 rozporządzeń Ministra Środowiska przygotowanych do ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, zaproponowaliśmy własne projekty tych rozporządzeń. W marcu 2008 r. na stronie internetowej Ministerstwa ukazały się nowe wersje tych projektów – z przyjemnością stwierdziliśmy, że w znacznej mierze są one oparte o nasze propozycje.

Ostatnia spośród ponad 20 opinii i stanowisk opracowanych przez „Salamandrę” w pierwszych 3 miesiącach 2008 r. dotyczy projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dopłat do plantacji roślin energetycznych. W projekcie znalazły się propozycje dopłat do upraw obcych gatunków inwazyjnych, niebezpiecznych dla polskiej przyrody. Mamy nadzieję, że nasza opinia dotycząca skorygowania listy gatunków, których plantacje mogą być dofinansowywane, zostanie uwzględniona.

Andrzej Kepel


Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.