Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Wielkopolska wiatrakami stoi?


Fot. Adriana Bogdanowska

Otrzymujemy coraz więcej informacji na temat planowanej budowy ferm wiatrowych w Wielkopolsce. Niestety często okazuje się, że wiatraki mają stanąć na gruntach sąsiadujących z terenami chronionymi, m.in. obszarami Natura 2000.

W styczniu dowiedzieliśmy się, że poznańska Akademia Rolnicza jest żywo zainteresowana taką inwestycją. Jedna z fi rm planuje postawić turbiny wiatrowe na gruntach tej uczelni. Śmigła ponad 100 wiatraków miałyby przecinać przestrzeń powietrzną wykorzystywaną m.in. przez liczne stada gęsi i żurawi. Ptaki te w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 „Jezioro Zgierzynieckie” oraz na jego terenie znajdują dogodne noclegowiska i miejsca żerowania.

Zaniepokojeni pomysłem takiej lokalizacji zgłosiliśmy ten problem Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody w Poznaniu. Każda inwestycja tego typu wymaga szczegółowego rozpoznania jej potencjalnego wpływu na środowisko przyrodnicze.

Adriana Bogdanowska


Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.